API / Gedragscode

API

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Wie is de API binnen onze club?

Steven Leeman

0486 739 739

GEDRAGSCODE

De belangrijkste reden waarom mensen aan sport doen is dat ze er plezier aan beleven. Eenieder heeft het recht om te sporten en om dat in de best mogelijke omstandigheden en met het grootst mogelijke plezier te doen. Het gedrag van anderen die zich op en rond het speelveld van de sport bevinden kan sporters dat plezier ontnemen. Het kan voor sporters en vooral voor sportende kinderen de reden zijn om tijdelijk of zelfs definitief af te haken. Preventief handelen kan dat voorkomen. Dus maken we vooraf afspraken en zetten die op papier in de vorm van een gedragscode. De gedragscode draait rond hoe van eenieder die bij het sporten betrokken is verwacht wordt zich te gedragen. Ze bevat de afspraken die vooraf gemaakt worden om eenieder plezier in het sporten te kunnen garanderen. De gedragscode dient dus als leidraad voor wenselijk gedrag en als referentiedocument bij incidenten. Tegelijk is ze een engagementsverklaring van eenieder die bij de sport betrokken is. Een gedragscode is een hulpmiddel om de ‘sluimerende’ waarden van Skate Vlaanderen toch expliciet te maken. Je kan immers niet verwachten dat iedereen (bv. nieuwe leden) meteen thuis is in alle ‘gebruiken’. Op en rond het speelveld van de sport zijn tal van mensen actief, in verschillende hoedanigheden: de sporters zelf, trainers, officials, toeschouwers, clubbestuurders, ouders, sponsors, de bestuurders en het personeel van de federatie, … En dus werken we met gedragscodes op maat.

BESTUUR

Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragsregels draaien rond de kernwaarden die Skate Vlaanderen als sportorganisatie hoog in het vaandel draagt, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair play. Skate Vlaanderen wil met volgende gedragsregels aangeven welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dat betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan ontzet worden uit zijn functie, of uitgesloten kan worden van Skate Vlaanderen of van activiteiten die door Skate Vlaanderen georganiseerd worden.

Overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport

• De sport wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

• Er wordt specifieke begeleiding voorzien voor en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.

• Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand..

• Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd.

• Pesten, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze.

• De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. Gedragsregels Van een bestuurder wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van Skate Vlaanderen, haar clubs en haar sporters en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of hij/zij al dan niet een vergoeding ontvangt. In het bijzonder respecteert de bestuurder minstens de volgende gedragsregels.

• De bestuurder zorgt voor een gezonde, ethisch correcte en veilige sportomgeving. Hij/zij creëert een omgeving en een sfeer waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. De bestuurder is open en alert voor waarschuwingssignalen op dit vlak. • De bestuurder kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter en begeleiders erover (door ze bv. te laten deelnemen aan informatiemomenten) en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden.

• De bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Hij/zij zal bestuursbesluiten goed onderbouwen, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting, en steeds een correcte belangenafweging maken.

• De bestuurder is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps of internet, of het maken van geluids- of beeldmateriaal.

• De bestuurder respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Hij/zij maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.

• De bestuurder is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Hij/zij gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie en niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen, zeker wanneer deze informatie vertrouwelijk is.

• De bestuurder voorkomt belangenvermenging of de schijn van belangenvermenging. Hij/zij vervult geen bezoldigde of onbezoldigde nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn/haar functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn/haar functie. Hij/zij is transparant inzake financiële belangen in andere organisaties en nevenfuncties. Hij/ zij voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

• De bestuurder tracht te komen tot een situatie waarin Skate Vlaanderen intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn.

• De bestuurder neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de bestuurder dit onmiddellijk aan de andere leden van de Raad van Bestuur van Skate Vlaanderen.

• De bestuurder stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging.

• In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de bestuurder geen alcohol en rookt hij/zij niet.

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag De fysieke, mentale en seksuele integriteit van de sporter dient ten allen tijde te worden gerespecteerd. De bestuurder, medewerker of andere functionaris dient er dan ook extra aandacht aan te schenken.

• De bestuurder neemt (meldingen van) onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag ernstig.

• De bestuurder spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag en stimuleert het melden ervan. De bestuurder zal zijn bestuurstaken correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

• Het bestuur treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, begeleiders, bestuurders en anderen. • De bestuurder neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.

• De bestuurder zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is, onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.

• De bestuurder zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, enz.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren. De bestuurder zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.

• De bestuurder houdt rekening met wat de andere als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).

• De bestuurder mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel minderjarige sporter (d.w.z. jonger dan 16 jaar).

• De bestuurder zal een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk melden bij de Aanspreekpersoon Integriteit (API). De bestuurder mag anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.

• De bestuurder zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel.

• De bestuurder zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de bestuurder: o zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is. o de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke gelegenheid. o de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één relatie tussen bestuurder en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.

• De bestuurder zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de bestuurder: o geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden. o geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.

• De bestuurder zal meewerken aan het intern en/of extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij/zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

SPORTERS

Deze richtlijnen gelden voor sportende tieners en volwassenen die, tijdens de periode waarin social distancing van kracht blijft, deelnemen aan een georganiseerde sportactiviteit.

ALGEMENE REGELS

 • Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden, behalve tijdens het sporten.

 • Probeer je gezicht niet aan te raken.

 • Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts

 • Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van de arts.

 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.

 • Houd er rekening mee dat lokale overheden strengere restricties kunnen opleggen

VOORBEREIDING THUIS

 • Alleen na afspraak

 • Ga alleen naar een sportclub voor een geplande activiteit. : agenda.iskate.be

 • Laat tijdig weten dat je aanwezig zult zijn. : iskate.eventbrite.com

 • Schrijf je op voorhand in als je wil deelnemen aan een sportwedstrijd of -evenement.

 • Ben je ouder dan 12 jaar dan voorzie je een mondmasker.

 • Ga na welke maatregelen inzake mondmaskerplicht gelden in de gemeente/stad waar je gaat sporten.

Kleding en materiaal

 • Trek je sportkleren indien mogelijk al aan om drukte in de kleedkamers te vermijden. .

 • In de meeste gevallen zullen de douches en kleedkamers opnieuw toegankelijk zijn. Zorg dan voor je eigen douchegerief.

 • Probeer zo veel als mogelijk thuis te douchen indien mogelijk.

 • Je informeert je best op voorhand over de toegankelijkheid van douches en kleedkamers. Neem indien nodig kleding mee voor na het sporten als je bezweet bent.

 • De meeste kantines zijn sinds 8 juni opnieuw open. Is dit op jouw sportclub nog niet het geval, neem dan een drankje mee. Volg de richtlijnen die gelden in het horecagedeelte strikt op.

 • Check of je al je spullen bij je hebt, zodat je niets hoeft te lenen. Denk zeker aan een mondmasker.

 • Ontsmet of reinig je eigen sportmateriaal.

Hygiëne

 • Houd er rekening mee dat de toiletten nog beperkt toegankelijk kunnen zijn.

 • Was je handen 20 seconden met water en zeep. Vervoer • Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie. Ga na welke maatregelen inzake mondmaskerplicht er gelden op jouw route naar de sportclub, zeker als je met de fiets of te voet gaat.

 • Neem je de auto, rij dan alleen of met huisgenoten of met personen met wie je samen gaat sporten.

OP DE SPORTLOCATIE

 • Aankomst

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan, tenzij anders aangegeven door de organisator van de sportactiviteit (bv. bij wedstrijden of sportevenementen).

 • Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatieborden. Hygiëne • Was je handen met water en zeep of ontsmet ze.

 • Droog ze met papieren doekjes of een droogtoestel, niet met een gedeelde handdoek.

 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.

 • Draag handschoenen als je zo beter onthoudt dat je je gezicht niet mag aanraken en als handschoenen het sporten niet bemoeilijken.

 • Gebruik alleen je eigen handdoek en drinkbus.

 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal: fiets, bal, racket, bat, sport(hand)schoenen, hesje, …

 • Gebruik alleen gedeeld materiaal (toestel, sportmat, bal…) als dat schoongemaakt is. Reinig en desinfecteer het desnoods zelf met wegwerpdoekjes, ontsmettingsspray, ...

 • Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi.

Sporten

 • Alle vormen van sport zijn mogelijk: zonder of met contact, outdoor en indoor.

 • Ook indoor zwemmen is mogelijk.

 • In georganiseerd verband mag de groep waarmee je sport uit maximaal 50 personen bestaan, inclusief een verplichte sportbegeleider. Binnen deze groep hoef je geen rekening te houden met de afstandsregel van 1,5 meter en is onderling contact mogelijk tijdens het sporten.

 • Heb je verzorging of hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen aanraken. Volg de instructies van de trainer of de organisatie.

NA HET SPORTEN

 • Gedeeld materiaal moet worden schoongemaakt. Reinig het desnoods zelf.

 • Was of desinfecteer je handen.

 • Kleedkamers en douches mogen openen vanaf 1 juli. Houd je aan de richtlijnen van de uitbater bij het gebruik van kleedkamers of douches. Probeer zo veel als mogelijk het gebruik van kleedkamers en douches te mijden. Douche thuis indien mogelijk.

 • Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet nodeloos hangen in de sportinfrastructuur om uit te rusten of te socializen met andere sportbubbels.

 • Als je na het sporten iets gaat drinken in de kantine, houd dan rekening met de afstandsregels, behalve bij jouw huisgenoten of jouw vaste sociale bubbel van maximum 5 extra personen

 • Ontsmet je eigen sportmateriaal.

OUDERS & SUPPORTERS

 • Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met het bestuur,

 • de lesgever, andere ouders en anderen.

 • Ik ben verdraagzaam en respectvol naar andere spelers, ouders,

 • de lesgever en alle andere betrokken partijen.

 • Ik veroordeel elke vorm van pestgedrag, geweld en agressie en gebruik zelf geen agressieve taal.

 • Ik toon waardering voor de inzet van de vrijwilligers en lesgevers.

 • Ik moedig de sporters aan op een positieve manier en benadruk het

 • plezier van het spel boven winst of verlies.

 • Ik relativeer de prestaties van mijn kind.

 • Ik zeg ‘Nee!’ tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag.

 • Ik weet dat ik terecht kan bij de vertrouwenspersoon of API (aanspreekpersoon integriteit) van de club of bij de API van Gezinssport Vlaanderen voor het melden van grensoverschrijdend gedrag.

TRAINERS

☑ Ik ken het intern reglement van de club en de spelregels van mijn sport en leef deze na.

☑ Ik controleer of de gedragscodes door mijn sporters wordt nageleefd.

☑ Ik maak zelf duidelijke afspraken en respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de club, mijn sporters en de ouders.

☑ Ik heb respect voor het clubmateriaal en de accommodatie.

☑ Ik respecteer alle deelnemers en behandel hen op gelijke wijze, ongeacht hun kwaliteiten.

☑ Ik zet plezierbeleving op de eerste plaats en laat elke sporter deelnemen op zijn of haar eigen niveau.

☑ Ik ben een voorbeeld van fair play en breng dit ook over naar mijn sporters.

☑ Ik zeg ‘Nee!’ tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag.

☑ Als ik getuige ben van gedrag dat niet door de beugel kan, meld ik dat bij de vertrouwenspersoon of API (aanspreekpersoon integriteit) van de club. Ik kan ook altijd terecht bij de API van Gezinssport Vlaanderen.