Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement iSkate Vzw 2020


Artikel 1. Terminologie

Rolschaatsen: de term rolschaatsen wordt gebruikt als verzamelnaam voor alle disciplines van onze sport: o.a. skeeleren, kunstrolschaatsen, rinkhockey, inlinehockey, downhill, skateboarding, inline-freestyle en Roll Bal.

Rolschaatser: iemand die deelneemt aan bovengenoemde disciplines, verder genoemd als lid of renner.

Recreatieleden: zijn bij de Vlaamse Rollerbond aangesloten met een recreatievergunning. Zij kunnen deelnemen aan wedstrijden die specifiek voor recreanten worden georganiseerd.

Competitieleden: zijn bij de Vlaamse Rollerbond aangesloten met een competitievergunning. Deze leden kunnen onbeperkt deelnemen aan officiële wedstrijden.

Skate Vlaanderen (SV) (voorheen Vlaamse Rollerbond (VRB)): is de Vlaamse federatie voor het rolschaatsen en inlineskaten. De club is aangesloten bij Skate Vlaanderen.

Dagelijks bestuur: de voorzitter en de ondervoorzitter vormen het dagelijks bestuur en nemen beslissingen in onderling overleg.

Raad van bestuur: hierin zetelen alle bestuursleden. Dit orgaan is onder meer bevoegd voor de aanstelling van het dagelijks bestuur.

Artikel 2. Lidmaatschap

Een bestuurslid

• moet minstens 18 jaar oud zijn.

• is lid van de club.

• een nieuw bestuurslid kan voorgesteld worden door een ander bestuurslid of door zelf zijn kandidatuur te stellen. Dit moet goedgekeurd worden door een bijzondere meerderheid in de raad van bestuur.

Actief lid

Een actief schaatsend lid kan aangenomen worden mits:

• betaling van lidgeld.

• het ondertekenen van het huishoudelijk reglement door de belanghebbende, zijn/haar ouders of voogd indien het lid jonger dan 18 jaar is.

Artikel 3. Lidgelden:

3.1 Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur en meegedeeld aan de leden.

3.2 Recreatieleden: het lidgeld is geldig voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.

3.3 Competitieleden: het lidgeld is geldig voor de periode van 1 oktober tot en met 31 september. Dit is nodig omwille van de begeleiding naar het volgende wedstrijdseizoen.

3.4 Nieuwe recreatieleden: nieuwkomers kunnen vrijblijvend aan 1 training deelnemen na betaling van 3 euro. Bij verdere deelname betalen zij het volledige lidgeld.

3.5 Recreatieleden kunnen 3 keer met de competitiegroep meetrainen als kennismaking. Nadien betalen ze een surplus voor het competitielidgeld. 3.6 Voor de omschakeling van recreatie- naar competitierenner moet de renner aan volgende voorwaarden voldoen: - Hij of zij moet beschikken over voldoende bekwaamheid en een minimum aan vaardigheden. De beoordeling hiervan gebeurt door de trainerskern. - De nieuwkomer wordt begeleid door een gediplomeerde trainer, die over de omschakeling zal beslissen in overleg met de afgevaardigde van de trainers.

Artikel 4. Bescherming

4.1 Alle leden zijn verplicht tijdens de trainingen en wedstrijden steeds een valhelm te dragen.

4.2 De competitieleden zijn, tot en met cadetten, verplicht om hand/pols-, elleboog- en kniebeschermers te dragen.

4.3 Een renner met lang haar moet dit zowel tijdens alle trainingen als de wedstrijden steeds samenbinden.

4.4 Voor de recreatieleden is het dragen van pols-, elleboog- en kniebeschermers verplicht.

Artikel 5. Verzekering

5.1 Clubverzekering: de club is verzekerd via de VRB. Deze verzekering geldt 24/24uur waarbij de renner bij alle skeeleractiviteiten ook buiten de cluburen verzekerd is.

5.3 Persoonlijke verzekering: Het is alle leden toegelaten en zelfs aangeraden een bijkomende verzekering te nemen indien ze de clubverzekering onvoldoende vinden. (bv. hospitalisatieverzekering, familiale verzekering, enz)

5.4 Indien een renner een ongeval of blessure heeft opgelopen tijdens een training, wedstrijd of andere clubactiviteit, dient de renner dit onmiddellijk te melden aan het secretariaat, een bestuurslid of clubverantwoordelijke. De club voorziet in de nodige formulieren om het ongeval bij de verzekering aan te geven. Het ingevulde ongevalformulier dient binnen de 14 dagen overgemaakt te worden aan het secretariaat, die de verdere afhandeling verzekert.

Artikel 6. Trainingen

6.1 Gsm’s, andere elektronica en het gebruik van oortjes zijn niet toegelaten tijdens trainingen.

6.2 De competitieleden dienen op regelmatige basis, aan minstens 2 clubtrainingen per week deel te nemen. Bij afwezigheid worden de trainers verwittigd. 6.3 Tijdens (uithoudings)trainingen kan er muziek afgespeeld worden via de aanwezige muziekinstallatie. De trainer moet hiervoor zijn toestemming geven. 6.4 Storend of niet gepast gedrag tijdens trainingen wordt niet getolereerd. De trainers en de bestuursleden hebben het recht om een renner bij storend of niet passend gedrag te bestraffen door hem/haar aan de kant te doen plaatsnemen.

6.5 De trainerskern kan in samenspraak met het dagelijks bestuur bij herhaaldelijk storend of niet gepast gedrag ook bijkomende sancties nemen.

6.6 De renners dragen tijdens de trainingen steeds gepaste sportkleding. Billen en schouders moeten daarbij bedekt zijn. T-shirts met korte mouwen en shorts zijn toegestaan. Topjes die de schouders bloot laten, jurken of rokken zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.

6.7 Opengeritste en loshangende skeelerpakken zijn niet toegestaan.

Artikel 7. Wedstrijden

- Enkel van toepassing voor de competitieleden.

7.1 We verwachten van de competitieleden dat ze aan de wedstrijden die door de eigen club georganiseerd worden, deelnemen.

7.2 De renner dient steeds de Skate Vlaanderen-lidkaart bij zich te dragen.

7.3 De renners zijn verplicht om tijdens Belgische wedstrijden, prijsuitreikingen en andere evenementen de officiële clubkledij correct te dragen. Opengeritste en loshangende skeelerpakken zijn niet toegestaan.

7.4 De clubafgevaardigde zal op voorhand aangeduid worden. Dit is bij voorkeur een trainer, maar kan ook een bestuurslid zijn.

7.5 De clubafgevaardigde is aanwezig vanaf het begin tot het einde van de wedstrijd en beschikt over de nodige bestuurslicentie.

7.6 De renners en/of ouders dienen zelf de uitslagen na te kijken. Bij eventuele fouten wordt dit aan de clubafgevaardigde gemeld die hierna de wedstrijdleiding op de hoogte brengt.

7.7 Alle communicatie met de wedstrijdleiding gebeurt via de aangeduide clubafgevaardigde.

7.8 De clubafgevaardigde heeft het recht om, na overleg met het dagelijks bestuur, een renner, bij ongepast gedrag, niet te laten starten of uit wedstrijd te nemen.

7.9 Zowel renners als ouders dienen de beslissingen van de clubafgevaardigde te respecteren (bv. indeling ploegkoers, meldingen wedstrijdleidingen).

7.10 Bij wedstrijden met voorinschrijving gebeurt dit via het clubsecretariaat.

7.11 iSkate renners die voor een sponsorteam rijden moeten zich eveneens inschrijven via het clubsecretariaat, tenzij anders overeengekomen. Bij de teamnaam wordt er altijd iSkate vermeld.

7.12 Renners moeten steeds zelf hun beloning afhalen, zo niet blijft deze in het bezit van de organiserende club tenzij bij overmacht (voorbeeld: na een valpartij met overbrenging naar het ziekenhuis).

Artikel 8. Clubkledij

Enkel van toepassing voor de competitieleden.

8.1 De officiële clubkledij, (trainingscollant Reko, trainingscollant met rits, trainingsvest, wedstrijdpakje en T-shirt) wordt ter beschikking gesteld door de club.

8.2 Kleding die door slijtage, valpartij, ouderdom en/of te klein is en niet meer geschikt voor de betrokken renner kan altijd bij de verantwoordelijke personen omgeruild worden.

8.3 Clubkleding die beschadigd raakte doordat ze niet correct werd gedragen of door het slecht markeren van de naam wordt op kosten van de renner hersteld of nieuw aangekocht. Dit geldt eveneens bij verlies van kledij. Voorbeelden : Pakje los hangend = rits stuk Met alcoholmarker naam in gezet = onuitwisbaar Bij verlies van kleding

8.4 De ter beschikking gestelde kledingstukken, blijven ten allen tijde eigendom van de club. Een renner die zijn lidmaatschap stopzet en de nodige kledingstukken ter beschikking heeft gekregen, zal al deze kleding zo snel mogelijk en in goede staat opnieuw overdragen aan de club. Dit gebeurt na afspraak met de verantwoordelijke, die een controle zal uitvoeren. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal de club een financiële vergoeding eisen, of de kostprijs van de ter beschikking gegeven kleding doorrekenen aan de betrokken renner of zijn of haar verantwoordelijke.

8.5 Op alle wedstrijden zijn de renners verplicht hun clubkledij te dragen, alsook bij podiumceremonies, al is hier ook een zwarte lange trainingsbroek toegestaan.

Artikel 9. Teamrenner of renner die door omstandigheden bij een andere club traint:

9.1 De renners aangesloten bij iSkate hebben de mogelijkheid om, na goedkeuring door het bestuur : - voor een bepaald team uit te komen. - trainingen bij te wonen bij een andere club (voor een langere termijn) Deze goedkeuring opgemaakt door het bestuur wordt schriftelijk overgemaakt aan de renner en is één jaar geldig. Volgende documenten dienen schriftelijk aan de voorzitter van de club, overgemaakt te worden zodat de aanvraag voorgelegd kan worden op de eerst volgende bestuursvergadering. - naam team of club - een reden (bv. sponsoring, studeren in een andere stad) - de periode, - verplicht te rijden wedstrijden, - andere verplichtingen - verantwoordelijkheid betreffende verzekering tegen mogelijke ongevallen - ……. De bestuursleden zullen in eer en geweten beoordelen om al dan niet toestemming te geven aan de aanvraag. De beslissing zal medegedeeld worden aan de renner. Op alle wedstrijden in België zijn de teamrenners verplicht hun clubkledij te dragen, alsook bij podiumceremonies, al is hier ook een zwarte lange trainingsbroek toegestaan. Bij niet opvolging van de gemaakte afspraken kunnen er door de raad van bestuur sancties en/of een schorsing worden opgelegd voor de betrokken renner.

Artikel 10. Sancties

10.1 De club kan aan haar leden sancties opleggen voor volgende feiten:

• het niet naleven van het huishoudelijk reglement.

• onvoldoende trainingsinzet of het niet bijwonen van de trainingen.

• ongepast gedrag tegenover trainers, bestuursleden, mederenners, wedstrijdverantwoordelijken of publiek.

• voor feiten die de reputatie van de club kunnen schaden.

• voor dopingpraktijken.

10.2 Volgende straffen of boetes zijn mogelijk

• verwittiging.

• schorsing van 1 dag tot 6 maanden voor trainingen, wedstrijden en/of evenementen.

• uitsluiting uit de club.

• gemaakte kosten of schade kunnen verhaald worden op de renner of zijn/haar verantwoordelijke.

Verwittiging: Een verwittiging kan door elk bestuurslid, clubafgevaardigde of trainer uitgesproken worden. De persoon die deze beslissing neemt, zal dit melden aan het bestuur.

Schorsing van trainingen en wedstrijden : Schorsingen of uitsluitingen kunnen door het dagelijks bestuur uitgesproken worden. Deze beginnen te tellen vanaf de mededeling aan de betrokkene of ouders ervan – indien het lid nog geen 18 jaar is. Deze mededeling gebeurt mondeling, en door een dagelijks bestuurslid ,aangeduid op de bestuursvergadering. Deze mededeling kan ook gebeuren via een aangetekend schrijven.

10.3 Beroep tegen de straf is mogelijk doch moet binnen de 8 dagen na de mededeling gebeuren. Indien betrokkene geen 18 jaar is, mag het beroep door de ouders aangetekend worden.

10.4 Het beroep schort de straf tijdelijk op. Het beroep wordt behandeld door de bestuursvergadering. De persoon die in beroep gaat moet gehoord worden door de raad van bestuur. Hij mag echter niet bij de eindbeslissing aanwezig zijn. Tegen deze eindbeslissing is geen beroep meer mogelijk.

Artikel 11. Varia

- Communicatie naar de VRB of officiële instanties verloopt altijd via het clubsecretariaat. Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage in het clublokaal en is ook integraal te lezen op de clubwebsite.

bestuur:

Voorzitter: Leeman Steven

Ondervoorzitter : Lapeire Kurt